Miếng bơ, đĩa táo, 3 bông cải xanh, 3 ly nước có ga... tuy khác nhau về lượng song đều cung cấp 200

Miếng bơ, đĩa táo, 3 bông cải xanh, 3 ly nước có ga… tuy khác nhau về lượng song đều cung cấp 200

Miếng bơ, đĩa táo, 3 bông cải xanh, 3 ly nước có ga… tuy khác nhau về lượng song đều cung cấp 200
Miếng bơ, đĩa táo, 3 bông cải xanh, 3 ly nước có ga… tuy khác nhau về lượng song đều cung cấp 200 calo cho cơ thể, theo Health.


FB Blog Vì Sức Khỏe